Header Ads

Loknyay Marathi

Editorial Team

                                                                             मुख्य संपादक :

     प्राचार्य डॉ. डी. जी. कणसे

संपादक :  प्रा. जे. डी. हाटकर          कार्यकारी संपादक :  अमोल वंडे

 संपादकीय सदस्य :

प्रा.डॉ. सौ. पी. एम. पाटील, प्रा. टी. आर. सावंत

प्रा.डॉ. एस. एन. बोऱ्हाडे, डॉ. ए. आर. सुपले

डॉ. के. एम. भवारी , प्रा. एन. एन. नाटके

प्रा. एस. ए. कांबळे